Skip to content

Pravidlá reklamnej súťaže s názvom „Vyhraj a zahviezdi“

 

Čl. I

Usporiadateľ súťaže

 

1.   Usporiadateľom reklamnej  súťaže s názvom Vyhraj a zahviezdi“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť BUDIŠ a. s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len Usporiadateľ“).

2.   Usporiadateľ vydáva tieto pravidSúťaže.

 

Čl. II

Trvanie a miesto konania Súťaže

 

                 Súťaž prebieha od 15. 5. 2023 00:00:00 do 31. 1. 2024 23:59:59, na celom území Slovenskej republiky.

 

Čl. III

Účastníci Súťaže

 

1.   Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „Účastník“).

2.   Zo Súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci Usporiadateľa, rovnako ako aj osoby im blízke v zmysle ust. §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. V prípade, že sa výhercom stane osoba podľa predchádzajúcej vety, výhra jej nebude odovzdaná.

 

Čl. IV

Výhra v Súťaži

 

1.   Hlavná výhra v Súťaži: 1 x osobný automobil značky MINI Cooper (ďalej len „Hlavná výhra“).

2.   Ďalšie výhry v Súťaži:

·       2 x smartfón Samsung Galaxy S22 ultra,

·       3 x okuliare na virtuálnu realitu Meta Quest 2,

·       5 x romantický víkend v chate Hviezdna noc pre 2 osoby,

·       30 x Smartphone objektív Apexel 60x zoom na mobilný telefón so statívom (Hlavná výhra a ďalšie výhry v súťaži ďalej spolu len ako „Výhry“).

 

Čl. V

Podmienky účasti v Súťaži

 

1.   Súťaž je založená na zbere výherných hesiel a unikátnych výherných kódov uvedených na spodnej strane výherných uzáverov (pod vrchnákmi) nižšie špecifikovaných súťažných balení výrobkov produktového radu „Budiš“:

 

 

NÁZOV

BALENIE (objem)

Budiš prírodná minerálna voda perlivá

0.5 l

Budiš prírodná minerálna voda jemne perlivá

0.5 l

Budiš prírodná minerálna voda tichá

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Pomaranč

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Citrón

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Baza a limetka

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Pomaranč

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Cola

0.5 l

(ďalej len ako „súťažné výrobky“).

2.   Heslá na výherných uzáveroch sú nasledovné:

HESLO

VÝHRA

VYHRÁVAŠ AUTO

Hlavná výhra

VYHRÁVAŠ SMARTFÓN

smartfón Samsung Galaxy S22 ultra

VYHRÁVAŠ VR SET

okuliare na virtuálnu realitu Meta Quest 2

VYHRÁVAŠ POBYT

romantický víkend v chate Hviezdna noc pre 2 osoby

VYHRÁVAŠ OBJEKTÍV

zoom objektív na mobilný telefón so statívom

                   (ďalej len „výherné heslá“)

                   Každý výherný uzáver bude obsahovať výherné heslo a unikátny výherný kód, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie príslušnej výhry.

3.   Heslo uvedené na nevýherných uzáveroch je „SKÚS ŠŤASTIE ZNOVA“. V takom prípade Účastník nevyhráva žiadnu výhru. 

4.   Účastník, ktorý získa výherný uzáver, sa zapojí do Súťaže vyplnením Registračného formulára na internetovej stránke Usporiadateľa www.sutaz.budis.sk (ďalej len „Internetová stránka“) v rozsahu povinne poskytovaných údajov: meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail, výherné heslo a unikátny výherný kód a potvrdí, že sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov, že má viac ako 18 rokov a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „Registračný formulár“). Možnosť odoslania Registračného formulára končí dňa 31. 1. 2024 o 23:59:59, ak Usporiadateľ nerozhodne inak. Opakovaná účasť v súťaži je možná len s použitím nového výherného hesla a unikátneho výherného kódu.

5.   Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.

6.   Po overení splnenia podmienok na získanie výhry v Súťaži Usporiadateľ vyzve Účastníka, aby odovzdal Usporiadateľovi výherný uzáver, ktorý bude obsahovať výherné heslo a unikátny výherný kód, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Usporiadateľa. V prípade, ak Účastník svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, automaticky stráca nárok na výhru. Výherný uzáver je Účastník povinný doručiť na adresu: BUDIŠ, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

7.   Súťažiaci bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by mu vylúčením mohla vzniknúť, v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.

8.   Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže tých Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.

9.   Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre v Súťaži a vyzval na odovzdanie výherného uzáveru (čl. V bod 6) prostredníctvom e-mailového kontaktu, ktorý Účastník uvedie v Registračnom formulári.

        

Čl. VI

Odovzdanie Výhry

 

1.   Po overení splnenia podmienok na získanie výhry budú výhercovia o výhre v Súťaži informovaní Usporiadateľom, a to prostredníctvom e-mailu.

2.   Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskou službou na doručovaciu adresu uvedenú v Registračnom formulári alebo osobne, podľa rozhodnutia Usporiadateľa, prípadne podľa individuálneho dojednania s konkrétnym výhercom. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom Výhry, počas prepravy. Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa individuálneho dojednania s výhercom.

3.   V prípade, ak vznikne podľa príslušných právnych predpisov Usporiadateľovi z titulu zápisu vlastníckeho práva výhercu k Hlavnej výhre v príslušnej evidencii povinnosť zaplatiť akékoľvek poplatky alebo iné plnenia, zaväzuje sa výherca zaplatiť tieto sám alebo ak to nebude právne možné, zaväzuje sa nahradiť predávajúcemu náklady s tým spojené.

4.   Výhercovi, ktorému bol doručený e-mail o tom, že vyhral jednu z výhier, bude výhra odovzdaná do 30 pracovných dní odo dňa odovzdania výherného uzáveru, ktorý bude obsahovať výherné heslo a unikátny výherný kód podľa čl. V bod 3. týchto pravidiel.

 

Čl. VII

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

1.   Zapojením sa do súťaže Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 12. 2024, na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, v prípade výhercov aj adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely zabezpečenia priebehu Súťaže, informovania výhercov o výhre v Súťaži, informovania o výhercoch Súťaže a vyplatenia Výhry, pričom s osobnými údajmi Účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby ako sprostredkovateľov, ktorým Usporiadateľ vyššie uvedené údaje v súlade s ich určením poskytne. Usporiadateľ spracúva osobné údaje Účastníka z dôvodu uskutočnenia Súťaže vrátane zabezpečenia výberu Výhercov a vyplatenia Výhry.

2.   Osobné údaje Účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a odovzdávania Výhier, najdlhšie do 31. 12. 2024.

3.   Účastník má právo požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

4.   Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je podmienkou pre účasť v Súťaži a pre odovzdanie Výhry výhercovi.

5.   Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Účastník, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

6.   Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

7.   Každý Účastník sa zapojením do Súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

8.   Osobné údaje Účastníka súťaže sú spracovávané Usporiadateľom alebo ním poverenou treťou osobou, ktorá zabezpečuje priebeh súťaže a vyplatenie Výhry.

 

Čl. VIII

Výhry a daň z príjmov

 

1.   Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení Výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje Výhru pred zdanením.

2.   Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

 

Čl. IX

Zodpovednosť Usporiadateľa

 

1.   Na Výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

2.   Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša Účastník. Nebezpečenstvo škody na Výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania na prepravu alebo okamihom jej prevzatia výhercom, a to podľa toho, čo nastane skôr. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním Výhry.

3.   Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím Výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom Súťaže.

 

Čl. X

Osobitné  ustanovenia

 

1.   Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu vecí, ktoré budú predmetom Výhry.  Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

2.   Účastníci Súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.sutaz.budis.sk.

3.   Prípadne námietky k priebehu Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 5. 2023.

 

V Bratislave, dňa 19. 4. 2023