Skip to content

Pravidlá reklamnej súťaže s názvom „Na vlnách Karibiku“

 

Čl. I
Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom „Na vlnách Karibiku“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť BUDIŠ a. s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaž

 

Čl. II
Trvanie a miesto konania Súťaže

Súťaž prebieha od 10. 6. 2024 00:00:00 do 31. 1. 2025 23:59:59, na celom území Slovenskej republiky.

Čl. III
Účastníci Súťaže

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „Účastník“).
 2. Zo Súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci Usporiadateľa, rovnako ako aj osoby im blízke v zmysle ust. §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. V prípade, že sa výhercom stane osoba podľa predchádzajúcej vety, výhra jej nebude odovzdaná.

Čl. IV
Výhra v Súťaži

 1. Hlavná výhra v Súťaži: 1 x Týždenná plavba v KARIBIKU pre 2 osoby v celkovej hodnote 7000€. Termín plavby bude upresnený po vzájomnej dohode svýhercom, tak, aby sa plavba uskutočnila najneskôr do 30.5.2025, t.j. s dátumom návratu na územie Slovenskej republiky do 30.5.2025. (ďalej len „Hlavná výhra“).
 2. Ďalšie výhry v Súťaži:
 • 2 x smartfón Mobil Iphone 15 PRO,
 • 3 x set kufrov Samsonite C-Lite,
 • 5 x slúchadlá AirPods Max,
 • 90 x fotoaparát Fujifilm Instax Mini (Hlavná výhra a ďalšie výhry v súťaži ďalej spolu len ako „Výhry“).

 Čl. V
Podmienky účasti v Súťaži

 1. Súťaž je založená na zbere výherných hesiel a unikátnych výherných kódov uvedených na spodnej strane výherných uzáverov (pod vrchnákmi) nižšie špecifikovaných súťažných balení výrobkov produktového radu „Budiš“:

 

 

NÁZOV

BALENIE (objem)

Budiš prírodná minerálna voda perlivá

0.5 l

Budiš prírodná minerálna voda jemne perlivá

0.5 l

Budiš prírodná minerálna voda tichá

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Pomaranč

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Citrón

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Baza a limetka

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Malina

0.5 l

Budiš ochutený farebný nápoj – Cola

0.5 l

      (ďalej len ako „súťažné výrobky“).

 1. Heslá na výherných uzáveroch sú nasledovné:

HESLO

VÝHRA

VYHRÁVAŠ PLAVBU

Hlavná výhra

VYHRÁVAŠ IPHONE

Smartfón Mobil Iphone 15 PRO

VYHRÁVAŠ KUFRE

Set kufrov Samsonite C-Lite

VYHRÁVAŠ AIRPODY

Slúchadlá AirPods Max

VYHRÁVAŠ FOŤÁK

Fotoaparát Fujifilm Instax Mini

                   (ďalej len „výherné heslá“)

                   Každý výherný uzáver bude obsahovať výherné heslo a unikátny výherný kód, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie príslušnej výhry.

 1. Heslo uvedené na nevýherných uzáveroch je „SKÚS ŠŤASTIE ZNOVA“. V takom prípade Účastník nevyhráva žiadnu výhru.
 2. Účastník, ktorý získa výherný uzáver, sa zapojí do Súťaže vyplnením Registračného formulára na internetovej stránke Usporiadateľa sutaz.budis.sk (ďalej len „Internetová stránka“) v rozsahu povinne poskytovaných údajov: meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail, výherné heslo a unikátny výherný kód a potvrdí, že sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov, že má viac ako 18 rokov,  súhlasí s pravidlami súťaže a súhlasí s vyhotovením fotografie podľa čl. VI bod 3 (ďalej len „Registračný formulár“). Možnosť odoslania Registračného formulára končí dňa 31. 1. 2025 o 23:59:59, ak Usporiadateľ nerozhodne inak. Opakovaná účasť v súťaži je možná len s použitím nového výherného hesla a unikátneho výherného kódu.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.
 4. Po overení splnenia podmienok na získanie výhry v Súťaži Usporiadateľ vyzve Účastníka, aby odovzdal Usporiadateľovi výherný uzáver, ktorý bude obsahovať výherné heslo a unikátny výherný kód, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Usporiadateľa. V prípade, ak Účastník svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, automaticky stráca nárok na výhru. Výherný uzáver je Účastník povinný doručiť na adresu: BUDIŠ, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.
 5. Účastník bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by mu vylúčením mohla vzniknúť, v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže tých Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.
 7. Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre v Súťaži a vyzval na odovzdanie výherného uzáveru (čl. V bod 6) prostredníctvom e-mailového kontaktu, ktorý Účastník uvedie v Registračnom formulári.

        

Čl. VI
Odovzdanie Výhry

 1. Po overení splnenia podmienok na získanie výhry budú výhercovia o výhre v Súťaži informovaní Usporiadateľom, a to prostredníctvom e-mailu.
 2. Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérskou službou na doručovaciu adresu uvedenú v Registračnom formulári alebo osobne, podľa rozhodnutia Usporiadateľa, prípadne podľa individuálneho dojednania s konkrétnym výhercom. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom Výhry, počas prepravy. Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa individuálneho dojednania s výhercom.
 3. Účasťou v Súťaži výherca udeľuje Usporiadateľovi súhlas na vyhotovenie fotografie s jeho podobizňou, ktorá zachytáva odovzdávanie Výhry, ako aj na použitie a zverejnenie danej fotografie s jeho podobizňou na všetkých sociálnych sieťach Usporiadateľa (najmä Facebook, Instagram) a na jeho internetovej stránke www.budis.sk, ako aj na stránkach, kde bude uverejnená reklama na produkty Budiš. Súhlas podľa predchádzajúcej vety výherca poskytuje v neobmedzenom vecnom, časovom a územnom rozsahu.
 4. Výhercovi, ktorému bol doručený e-mail o tom, že vyhral jednu z výhier, bude výhra odovzdaná do 30 pracovných dní odo dňa odovzdania výherného uzáveru, ktorý bude obsahovať výherné heslo a unikátny výherný kód podľa čl. V bod 3. týchto pravidiel.

 

Čl. VII
Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Zapojením sa do súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 1. 2025, na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, v prípade výhercov aj adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely zabezpečenia priebehu Súťaže, informovania výhercov o výhre v Súťaži, informovania o výhercoch Súťaže a vyplatenia Výhry, pričom s osobnými údajmi Účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby ako sprostredkovateľov, ktorým Usporiadateľ vyššie uvedené údaje v súlade s ich určením poskytne. Usporiadateľ spracúva osobné údaje Účastníka z dôvodu uskutočnenia Súťaže vrátane zabezpečenia výberu Výhercov a vyplatenia Výhry.
 2. Osobné údaje Účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a odovzdávania Výhier, najdlhšie do 31. 12. 2025.
 3. Účastník má právo požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.
 4. Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je podmienkou pre účasť v Súťaži a pre odovzdanie Výhry výhercovi.
 5. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Účastník, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
 6. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 7. Každý Účastník sa zapojením do Súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 8. Osobné údaje Účastníka súťaže sú spracovávané Usporiadateľom alebo ním poverenou treťou osobou, ktorá zabezpečuje priebeh súťaže a vyplatenie Výhry.

 

Čl. VIII
Výhry a daň z príjmov

 1. Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona o dani z príjmov“) a výherca je povinný pri zdanení Výhry postupovať podľa tohto zákona.. Podľa Zákona o dani z príjmov Výhry zo Súťaže neprevyšujúce výšku 350 EUR sú od dane oslobodené. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia Výhry výhercom.
 2. Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

 

Čl. IX
Zodpovednosť Usporiadateľa

 1. Na Výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 2. Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša Účastník. Nebezpečenstvo škody na Výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania na prepravu alebo okamihom jej prevzatia výhercom, a to podľa toho, čo nastane skôr. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním Výhry.
 3. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím Výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom Súťaže.

 

Čl. X
Osobitné ustanovenia

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu vecí, ktoré budú predmetom Výhry. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 2. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.sutaz.budis.sk.
 3. Prípadne námietky k priebehu Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

 

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14. 6. 2024.

V Bratislave, dňa 14. 6. 2024