Pravidlá reklamnej súťaže s názvom "Súťaž o 106 a vyhraj"
Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Súťaž o 106 a vyhraj" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len „Usporiadateľ").

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 15. 4. 2017 do 31. 8. 2017.

Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. Prostredníctvom SMS správy sa môže Účastník zapojiť do Súťaže v sieti mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s. a O2 Slovakia, s.r.o. Účastník s telefónnym číslom v sieti mobilného operátora SWAN Mobile, a.s. sa môže zapojiť do Súťaže iba prostredníctvom tejto internetovej stránky - www.budis.sk/sutaz.

Výhra v Súťaži

Výhrou v Súťaži je: 100× kamera GoPro Hero5 Black, 5× minikaravan Bushcamp (ďalej len „Výhra“). Hlavnou výhrou v Súťaži je: 1× karavan Dethleffs (ďalej len „Hlavná výhra“).

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

Účastník sa zapojí do Súťaže tým, že prostredníctvom SMS správy pošle na číslo 7772 unikátny kód v tvare BUDISmedzeraKÓD alebo tento kód vloží do príslušného poľa na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz. Kódy sa nachádzajú na zadnej strane súťažných etikiet na fľašiach Budiš s objemom 1,5 l a 2,0 l. Každý unikátny kód obsahuje 10 alfanumerických znakov. Súťažné SMS je možné odosielať len prostredníctvom mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s. a O2 Slovakia, s.r.o. Súťažné SMS je možné odosielať výlučne takým spôsobom, aby telefónne číslo odosielateľa bolo zobrazované adresátovi a identifikovateľné. Súťažné SMS správy zaslané z utajených čísel budú zo súťaže vylúčené. Opakovaná účasť v Súťaži je možná len s použitím nových unikátnych kódov. Cena SMS správy bude Účastníkovi účtovaná podľa príslušnej tarify mobilného operátora. Cena potvrdzujúcej SMS správy je max. 0,10 EUR vrátane DPH. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie SMS správy. O vylúčení súťažnej SMS správy, resp. Účastníka, zo Súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje Usporiadateľ.

Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže cez internetovú stránku www.budis.sk/sutaz, je povinný uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónny kontakt, email a unikátny súťažný kód. Následne bude účastníkovi na zadané telefónne číslo doručené heslo pre vstup do internetového rozhrania. Login Účastníka bude ním zadané telefónne číslo. V prípade straty hesla bude Účastníkovi zaslané na základe jeho požiadavky nové heslo, a to najviac dvakrát za 24 hodín. Účastník môže v priebehu jednej hodiny zadať cez internetovú stránku www.budis.sk/sutaz maximálne desať unikátnych súťažných kódov. V prípade prekročenia tohto počtu bude Účastník upozornený na prekročenie stanoveného limitu. V prípade, ak Účastník zadá päťkrát po sebe neexistujúci kód, nebude mu po dobu nasledujúcich 3 hodín umožnené vkladať ďalšie kódy.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách.

Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre v Súťaži telefonicky s použitím telefonického kontaktu, z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa alebo e-mailom na adresu, ktorú Účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky www.budis.sk/sutaz alebo telefonicky s použitím telefónneho čísla, ktoré Účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky www.budis.sk/sutaz.

Účastník, ktorému bola doručená SMS správa o tom, že vyhral niektorú z Výhier alebo ktorý bol o výhre informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.budis.sk/sutaz, je povinný najneskôr do 5.9. 2017 doručiť poštou na adresu Slovenské pramene a žriedla a.s., Trnavská cesta č. 100, 821 04 Bratislava alebo na e-mailom na adresu sutaz@budis.sk výhernú etiketu, prípadne jej scan alebo fotografiu, inak Účastník stráca nárok na Výhru. Usporiadateľ nezodpovedá za riadne a včasné doručenie zásielok podľa predchádzajúcej vety, za škodu, stratu alebo iné znehodnotenie zásielky obsahujúcej výhernú etiketu. Súťažné SMS zaradené do žrebovania o Hlavnú výhru musia byť doručené od 15. 4. 2017 0:00:00 hod. do 31. 8. 2017 23:59:59 hod.

Zo všetkých Účastníkov Súťaže vyžrebuje Usporiadateľ výhercu Hlavnej výhry za prítomnosti notára a osoby poverenej Usporiadateľom dňa 6.9.2017. Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže. O priebehu a výsledku žrebovania bude spísaná notárska zápisnica.

Odovzdanie výhry a Hlavnej výhry

Výhercovia budú o výhre informovaní ihneď, a to v potvrdzujúcej SMS správe v prípade, ak sa v Súťaži zúčastnia zaslaním SMS správy, alebo informáciou uvedenou na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz po zadaní súťažného kódu. Zároveň budú výhercovia vyzvaní, aby zadali údaje potrebné pre doručenie výhry, a to meno, priezvisko, adresu a vek do príslušného formulára na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz alebo prostredníctvom SMS vo formáte BUDADR*MENO*PRIEZVISKO*ULICA CISLO*MESTO*PSC*VEK na číslo 7772.

Výhercovia všetkých výhier budú zverejnení na stránke www.budis.sk/sutaz a www.facebook.sk najneskôr do 9.9.2017. Výherca Hlavnej výhry bude o výhre informovaný telefonicky alebo e-mailom v deň žrebovania. Usporiadateľ zároveň vyžrebuje dvoch náhradníkov, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami Hlavnej výhry v prípade, ak nebude možné skontaktovať sa s výhercom Hlavnej výhry do dvoch pracovných dní od žrebovania telefonicky alebo emailom na ním uvedenej e-mailovej adrese.

Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku, kuriérskou službou alebo osobne, podľa dojednania s výhercom. Usporiadateľ bude výhercom doručovať Výhry v termíne od 1. 8. 2017; usporiadateľ bude výhercov o doručovaní výhry informovať. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom Výhry, počas prepravy. Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa dojednania s výhercom.

Výherca Hlavnej výhry je povinný najneskôr do 8.9.2017 doručiť na adresu Slovenské pramene a žriedla a.s., Trnavská cesta č. 100, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu sutaz@budis.sk súťažnú etiketu Budiš s výherným kódom. Ak výherca nesplní túto podmienku, stráca nárok na Hlavnú výhru a na jeho miesto nastupuje náhradník.

Náhradník sa stáva výhercom po splnení všetkých povinností podľa týchto Pravidiel. Tento postup sa zachová primerane až do určenia výhercu.

Osobné údaje a ochrana osobnosti

Zapojením sa do súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia Výhry alebo Hlavnej výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súťažiaci udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému a telefonickému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom SMS správ, e-mailových správ, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov, alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Slovenské pramene a žriedla , a.s., Budiš, Dubové 038 23, IČO: 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka 10284/L.

Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne a obrazových snímok vyhotovených v súvislosti so Súťažou Usporiadateľom na jeho propagačné a marketingové účely, a to najmä zverejnením podobizne a obrazových snímok na internetových stránkach, najmä na internetovej stránke www.budis.sk, v profile Usporiadateľa na internetovej stránke www.facebook.com, ako aj na letákoch a propagačných materiáloch Usporiadateľa. Účastník udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa predchádzajúcej vety bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ poskytne podobizne a snímky Účastníka v súlade s dohodnutým účelom.

Výhry a daň z príjmov

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry ani Hlavnej výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť Usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Náklady spojené s účasťou v Súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom Súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom Súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz.

Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 4. 2017.

V Bratislave dňa 15. 4. 2017

Slovenské pramene a žriedla, a.s.
038 23 Dubové
IČO: 36396591
DIČ: 2020117528, IČ-DPH: SK2020117528
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L