Pravidlá reklamnej súťaže s názvom "Hor sa na 123 cien"
Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Hor sa na 123 cien " (ďalej len „súťaž") je spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len „usporiadateľ").

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá").

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 15. 4. 2018 do 31. 8. 2018.

Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. Prostredníctvom SMS správy sa môže Účastník zapojiť do Súťaže v sieti mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s. a O2 Slovakia, s.r.o. Účastník s telefónnym číslom v sieti mobilného operátora SWAN Mobile, a.s. sa môže zapojiť do Súťaže iba prostredníctvom tejto internetovej stránky - www.budis.sk/sutaz.

Výhra v Súťaži

Výhrou v Súťaži je: 1x Offroad 4x4 CAN-AM, 1x Jeep Compass 4x4, 120x Bluetooth reproduktor JBL XTREME 40 W (ďalej len „Výhra“). Hlavnou výhrou v Súťaži je: 1x chata s rozlohou 67 m2 s terasou 32 m2, ktorej presná špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 týchto pravidiel (ďalej len „hlavná výhra“).

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

Účastník sa zapojí do Súťaže tým, že prostredníctvom SMS správy pošle na číslo 7772 unikátny kód v tvare BUDISmedzeraKÓD alebo tento kód vloží do príslušného poľa na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz. Kódy sa nachádzajú na zadnej strane súťažných etikiet na fľašiach prírodnej minerálnej vody Budiš s objemom 1,5 l a 2,0 l a na fľašiach Budiš Pomaranč 1,5 l, Budiš Červený pomaranč 1,5 l, Budiš Citrón 1,5 l, Budiš Ananás 1,5 l, Budiš Grep 1,5 l a Budiš Goji 1,5 l. Každý unikátny kód obsahuje 10 alfanumerických znakov. Súťažné SMS je možné odosielať len prostredníctvom mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN Mobile, a.s. Súťažné SMS je možné odosielať výlučne takým spôsobom, aby telefónne číslo odosielateľa bolo zobrazované adresátovi a identifikovateľné. Súťažné SMS správy zaslané z utajených čísel budú zo súťaže vylúčené. Opakovaná účasť v súťaži je možná len s použitím nových unikátnych kódov. Cena SMS správy bude účastníkovi účtovaná podľa príslušnej tarify mobilného operátora. Cena potvrdzujúcej SMS správy je max. 0,10 EUR vrátane DPH. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie SMS správy. O vylúčení súťažnej SMS správy, resp. účastníka, zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje usporiadateľ.

Účastník, ktorý sa zapojí do Súťaže cez internetovú stránku www.budis.sk/sutaz, je povinný uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónny kontakt, email a unikátny súťažný kód. Následne bude účastníkovi na zadané telefónne číslo doručené heslo pre vstup do internetového rozhrania. Login Účastníka bude ním zadané telefónne číslo. V prípade straty hesla bude Účastníkovi zaslané na základe jeho požiadavky nové heslo, a to najviac dvakrát za 24 hodín. Účastník môže v priebehu jednej hodiny zadať cez internetovú stránku www.budis.sk/sutaz maximálne desať unikátnych súťažných kódov. V prípade prekročenia tohto počtu bude Účastník upozornený na prekročenie stanoveného limitu. V prípade, ak Účastník zadá päťkrát po sebe neexistujúci kód, nebude mu po dobu nasledujúcich 3 hodín umožnené vkladať ďalšie kódy.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.

Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o výhre v Súťaži telefonicky s použitím telefonického kontaktu, z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa alebo e-mailom na adresu, ktorú účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky www.budis.sk/sutaz alebo telefonicky s použitím telefónneho čísla, ktoré účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky www.budis.sk/sutaz.

Účastník, ktorému bola doručená SMS správa o tom, že vyhral niektorú z výhier alebo ktorý bol o výhre informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.budis.sk/sutaz, je povinný najneskôr do 5. 9. 2018 doručiť poštou na adresu Slovenské pramene a žriedla a.s., Trnavská cesta č. 100, 821 04 Bratislava alebo na e-mailom na adresu sutaz@budis.sk výhernú etiketu, prípadne jej scan alebo fotografiu, inak účastník stráca nárok na Výhru. Usporiadateľ nezodpovedá za riadne a včasné doručenie zásielok podľa predchádzajúcej vety, za škodu, stratu alebo iné znehodnotenie zásielky obsahujúcej výhernú etiketu. Súťažné SMS zaradené do žrebovania o hlavnú výhru musia byť doručené od 15. 4. 2018 0:00:00 hod. do 31. 8. 2018 23:59:59 hod.

Zo všetkých účastníkov súťaže vyžrebuje usporiadateľ výhercu hlavnej výhry za prítomnosti notára a osoby poverenej usporiadateľom dňa 6. 9. 2018. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže. O priebehu a výsledku žrebovania bude spísaná notárska zápisnica.

Odovzdanie výhry a Hlavnej výhry

Výhercovia budú o výhre informovaní ihneď, a to v potvrdzujúcej SMS správe v prípade, ak sa súťaže zúčastnia zaslaním SMS správy, alebo informáciou uvedenou na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz po zadaní súťažného kódu. Zároveň budú výhercovia vyzvaní, aby na emailovú adresu vyhra@budis.sk zaslali údaje potrebné pre doručenie výhry, a to meno, priezvisko a adresu do príslušného formulára na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz alebo prostredníctvom SMS vo formáte BUDADR*MENO*PRIEZVISKO*ULICA CISLO*MESTO*PSC*VEK na číslo 7772.

Výhercovia všetkých výhier budú zverejnení na stránke www.budis.sk/sutaz a www.facebook.sk najneskôr do 9. 9. 2018. Výherca hlavnej výhry bude o výhre informovaný telefonicky alebo e-mailom v deň žrebovania. Usporiadateľ zároveň vyžrebuje dvoch náhradníkov, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami hlavnej výhry v prípade, ak nebude možné skontaktovať sa s výhercom hlavnej výhry do dvoch pracovných dní od žrebovania telefonicky alebo emailom na ním uvedenej e-mailovej adrese.

Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku, kuriérskou službou alebo osobne, podľa dohody s výhercom. Usporiadateľ bude výhercom doručovať výhry v termíne od 15. 4. 2018; usporiadateľ bude výhercov o doručovaní výhry informovať. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom výhry, počas prepravy. Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa dojednania s výhercom.

Výherca hlavnej výhry je povinný najneskôr do 10. 9. 2018 doručiť na adresu Slovenské pramene a žriedla a.s., Trnavská cesta č. 100, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu sutaz@budis.sk súťažnú etiketu Budiš s výherným kódom. Ak výherca nesplní túto podmienku, stráca nárok na hlavnú výhru a na jeho miesto nastupuje náhradník.

Náhradník sa stáva výhercom po splnení všetkých povinností podľa týchto pravidiel. Tento postup sa zachová primerane až do určenia výhercu.

Osobné údaje a ochrana osobnosti

Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 12. 2018, na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry alebo hlavnej výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ spracúva osobné údaje účastníka z dôvodu jeho oprávneného záujmu, ktorým je uskutočnenie súťaže vrátane zabezpečenia výberu výhercov a odovzdania výhier a hlavnej výhry.

Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania výhier a hlavnej výhry, najdlhšie do 31. 12. 2018. Účastník má právo požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie (likvidáciu) osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla usporiadateľa. Účastník, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výhry a daň z príjmov

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry ani hlavnej výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť Usporiadateľa

Na výhru a hlavnú výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na výhre a na hlavnej výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry alebo hlavnej výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry alebo hlavnej výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo hlavnej výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry alebo hlavnej výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.budis.sk/sutaz.

Prípadne námietky k priebehu súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 4. 2018.

V Bratislave dňa 15. 4. 2018

Slovenské pramene a žriedla, a.s.
038 23 Dubové
IČO: 36396591
DIČ: 2020117528, IČ-DPH: SK2020117528
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L

Príloha č. 1 – špecifikácia hlavnej výhry
Chata London 80 s terasou Zhotoviteľ

BPP s.r.o., so sídlom Cesta ku Smrečine č. 5, 974 01 Banská Bystrica, identifikačné číslo 36 045 721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6837/S

Zhotoviteľ
 • Zrubová drevostavba podľa dispozície uvedenej v Prílohe č. 2, fotky z realizovanej stavby sa nachádzajú na internetovej stránke https://cicabpp.rajce.idnes.cz/LONDON_s_terasou/
 • Steny sú vyrobené z lepených DUO hrúbky 80 mm zo severského smreku, dovoz Fínsko, Estónsko.
 • Vertikálne prepojenia hranolov dvojitou perodrážkou, stabilizované závitovými tyčami vo vnútri profilu
 • Horizontálne rohové spoje sú tvorené dvojitým záfrezom, odolným prefuku
 • Vonkajšie steny sú tepelne izolované z vnútornej strany minerálnou vatou hrúbky 100 mm, odvetranie
 • Vnútorné nenosné priečky stĺpiková konštrukciu s vnútornou izoláciou a obkladom
 • Chata je založená na betónovom základe, do ktorého sú kotvené podlahové hranolky hrúbky 60 mm, impregnované, na nich podlahové dosky hrúbky 24 mm
 • Podlaha má tepelnú izoláciu podlahy /Komfort/ - izolovaná minerálnou vatou hrúbky 60 mm, a parofoliou
 • Terasa je položená na drevenom ráme, uchytenom o betónový základ a podopretá zemnými vrutmi
 • Medzistrop je uložený na prekladoch, odspodu pohľadový drevený obklad, kročajová izolácia hrúbky 60mm a podlaha hrúbky 24 mm
 • Krov je vyrobený z KVH hranolov, uložených na stropniciach z BSH
 • Strecha prekrytá doskami hrúbky 18 mm a strešnou lepenkou, tepelná izolácia nadstrešná, odvetraná
 • Finálna strešná krytina je škridlplech s doplnkami - oplechovanie čelných a bočných lemoviek a dažďovými zvodmi /pozinkovaný plech s polyetylénovým farebným nástrekom, odtieň z ponuky podľa výberu výhercu
 • Okná sú úrovne EURO 55, s izolačnými sklami a celoobvodovým kovaním, otváravo-sklopné
 • Vstupné vonkajšie dvere sú úrovne EUR0 55, interiérové dvere sú celodrevené, hrúbka 40 mm s obložkami, okenice
 • Schody sú smrekové so zábradlím
 • Ochrana dreva ochranným náterom proti drevokazným škodcom, plesniam a vlhkosti, odtieň podľa výberu výhercu
 • Chata má centrálny rozvádzač so svetelnými a zásuvkovými rozvodmi, každá miestnosť osvetlená jednoduchým svietidlom, v každej miestnosti dvojitá zásuvka
 • Na prízemí je namontované 1 WC a sprchovací kút a umývadlom, taktiež vývody na kuchynskú linku.
 • Vybavenie interiérov včítane kuchynskej linky nie je predmetom dodávky
 • Kúrenie je riešené vykurovaním elektro /teplovzdušné jednotky/, nie je súčasťou dodávky
 • Stavebné základy sú samostatnou položkou, v kalkulácii sa predpokladá, že to bude ľahko dostupný rovinatý terén
 • Stavebníkovi poskytneme podklady v DWG formáte pre projektanta na spracovanie projektu pre stavebné povolenie
 • Pripojenie sietí /elektro, kanalizácia, voda/ nie sú predmetom dodávky
Ďalšie podmienky

Uzatvorenie zmluvy do 31. 12. 2018 s termínom zhotovenia diela do 30. 6. 2019.

Príloha č. 2

Doplníme čoskoro