Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom "Súťaž o 111 smart vychytávok" (ďalej len „súťaž") je spoločnosť BUDIŠ a. s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L (ďalej len „usporiadateľ").
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá")

Technický správca súťaže

Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s. r. o., so sídlom Leškova ul. č. 5, 811 04 Bratislava, identifikačné číslo 31 334 938, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3707/B (ďalej len „správca“).

Trvanie súťaže

Súťaž prebieha od marca 2020 do 31. augusta 2020.

Účastníci Súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Výhry v Súťaži

Tzv. okamžitou výhrou v Súťaži je:

  • 10x e-bike BMW Urban,
  • 50x elektrokolobežka Xiami Pro,
  • 50x smart hodinky Apple Watch 5 (ďalej len „okamžitá výhra“).

Hlavnou výhrou v Súťaži je: 1x automobil Audi e-tron Sportback (ďalej len „hlavná výhra“).

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

Účastník sa môže do súťaže zapojiť prostredníctvom SMS správy, zaslanej na tel. číslo 7401, v sieti mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN Mobile, a.s. Účastník sa tiež môže zapojiť do súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.sutaz.budis.sk.
Súťažné kódy sa nachádzajú pod uzáverom na produktoch s etiketou označenou „Súťaž o 111 smart vychytávok“ na fľašiach prírodnej minerálnej vody Budiš s objemom 1,5 l a 2,0 l a na fľašiach Budiš Pomaranč 1,5 l, Budiš Červený pomaranč 1,5 l, Budiš Citrón 1,5 l, Budiš Ananás 1,5 l, Budiš Grep 1,5 l a Budiš Goji 1,5 l. Každý unikátny súťažný kód obsahuje 6 alfanumerických znakov. Súťažné SMS je možné odosielať len prostredníctvom mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s. a O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN Mobile, a.s. Súťažné SMS je možné odosielať výlučne takým spôsobom, aby telefónne číslo odosielateľa bolo zobrazované adresátovi a identifikovateľné. Súťažné SMS správy zaslané z utajených čísel budú zo súťaže vylúčené. Opakovaná účasť v súťaži je možná len s použitím nových unikátnych súťažných kódov. Cena SMS správy bude účastníkovi účtovaná podľa príslušnej tarify mobilného operátora. Cena potvrdzujúcej SMS správy je max. 0,10 EUR vrátane DPH. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie SMS správy. O vylúčení súťažnej SMS správy, resp. účastníka, zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje usporiadateľ.
Účastník, ktorý sa chce zapojiť do súťaže cez internetovú stránku www.sutaz.budis.sk, je povinný pri registrácii použiť svoju e-mailovú adresu, svoje telefónne číslo a ľubovoľné heslo. Po úspešnej registrácii mu na zadanú e-mailovú adresu bude doručená e-mailová správa s potvrdzujúcim hyperlinkom. Na internetovej stránke www.sutaz.budis.sk sa registrovaný účastník prihlasuje zadanou e-mailovou adresou a zadaným heslom. Zadávať súťažné kódy môže len takto registrovaný a prihlásený účastník. V prípade zabudnutého hesla môže účastník bez obmedzenia používať funkciu „Zabudnuté heslo“. Účastník môže zadať cez internetovú stránku www.sutaz.budis.sk neobmedzený počet súťažných kódov. V prípade, ak účastník zadá päťkrát po sebe neexistujúci súťažný kód, nebude mu po dobu nasledujúcich 3 hodín umožnené vkladať ďalšie súťažné kódy.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách.
Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o okamžitej výhre a/alebo hlavnej výhre v Súťaži SMS správou a/alebo telefonicky s použitím telefonického kontaktu, z ktorého bola odoslaná súťažná SMS správa alebo e-mailom na adresu, ktorú účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky www.sutaz.budis.sk.
Súťažné SMS zaradené do žrebovania o okamžitú výhru a hlavnú výhru musia byť doručené od 4. 3. 2020 0:00:00 hod. do 31. 8. 2020 23:59:59 hod. Uvedená lehota sa vzťahuje aj pre účastníkov, ktorý sa zapoja do súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.sutaz.budis.sk.
Účastník môže prostredníctvom súťažného kódu na základe náhodného výberu vyhrať okamžitú výhru, o čom bude bezodkladne informovaný.
Účastník , ktorému bola doručená SMS správa o tom, že vyhral niektorú z okamžitých výhier alebo ktorý bol o okamžitej výhre informovaný prostredníctvom internetovej stránky www.sutaz.budis.sk, je povinný najneskôr do 4. 9. 2020 doručiť výherný uzáver poštou na adresu BUDIŠ a. s., Trnavská cesta č. 100, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu sutaz@budis.sk foto výherného uzáveru, inak účastník stráca nárok na okamžitú výhru. Usporiadateľ nezodpovedá za riadne a včasné doručenie zásielok podľa predchádzajúcej vety, za škodu, stratu alebo iné znehodnotenie zásielky obsahujúcej výherný uzáver.
Každý súťažný kód bude zároveň zaradený do záverečného žrebovania o nárok na hlavnú výhru. Zo všetkých účastníkov súťaže vyžrebuje usporiadateľ výhercu hlavnej výhry za prítomnosti notára a osoby poverenej usporiadateľom dňa 8. 9. 2020. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže. O priebehu a výsledku žrebovania bude spísaná notárska zápisnica. Výherca hlavnej výhry je povinný najneskôr do 11. 9. 2020 doručiť výherný uzáver poštou na adresu BUDIŠ a. s., Trnavská cesta č. 100, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu sutaz@budis.sk foto výherného uzáveru, inak účastník stráca nárok na hlavnú výhru. Usporiadateľ nezodpovedá za riadne a včasné doručenie zásielok podľa predchádzajúcej vety, za škodu, stratu alebo iné znehodnotenie zásielky obsahujúcej výherný uzáver.
Náhradník sa stáva výhercom po splnení všetkých povinností podľa týchto pravidiel. Tento postup sa zachová primerane až do určenia výhercu.

Odovzdanie okamžitej výhry a hlavnej výhry

Výhercovia budú o okamžitej výhre informovaní ihneď, a to v potvrdzujúcej SMS správe v prípade, ak sa súťaže zúčastnia zaslaním SMS správy, alebo informáciou uvedenou na internetovej stránke www.sutaz.budis.sk po zadaní súťažného kódu. Zároveň budú výhercovia vyzvaní, aby zaslali svoje kontaktné údaje potrebné pre doručenie okamžitej výhry, a to meno, priezvisko, adresu a vek na e-mailovú adresu sutaz@budis.sk
Výhercovia všetkých okamžitých výhier budú zverejnení na stránke www.sutaz.budis.sk a www.facebook.com najneskôr do 18. 9. 2020.
Okamžité výhry budú výhercom doručené prostredníctvom poštového podniku, kuriérskou službou alebo osobne, podľa dohody s výhercom. Usporiadateľ bude výhercom doručovať okamžité výhry od začiatku marca 2020. Usporiadateľ bude výhercov o doručovaní okamžitej výhry informovať. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu veci, ktorá je predmetom okamžitej výhry, počas prepravy.
Výherca hlavnej výhry bude o výhre informovaný telefonicky alebo e-mailom v deň žrebovania. Usporiadateľ zároveň vyžrebuje dvoch náhradníkov, ktorí sa v určenom poradí stanú výhercami hlavnej výhry v prípade, ak nebude možné skontaktovať sa s výhercom hlavnej výhry do dvoch pracovných dní od žrebovania telefonicky alebo emailom na ním uvedenej e-mailovej adrese alebo výherca hlavnej výhry nedoručí v lehote najneskôr do 11. 9. 2020 na adresu BUDIŠ a. s., Trnavská cesta č. 100, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu sutaz@budis.sk súťažný uzáver Budiš s výherným súťažným kódom. Náhradníci budú informovaní o výhre rovnakým spôsobom ako výherca hlavnej výhry.
Hlavná výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, podľa dojednania s výhercom.

Ochrana osobných údajov a informácie o cookies

Zadaním nasledovných údajov: e-mailová adresa a telefónny kontakt do formulára “Registrácia do súťaže“ zverejneného na internetovej stránke www.sutaz.budis.sk, kliknutím na príslušné políčko “Súhlasím s pravidlami súťaže.*“, umiestnené pod formulárom, a potvrdením uvedeného formulára (kliknutím na políčko “Registrovať“), prostredníctvom ktorého je možné sa zapojiť sa do verejnej súťaže „Súťaž o 111 smart vychytávok“ (ďalej len „súťaž“), účastník udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 12. 2021, na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry alebo hlavnej výhry usporiadateľom súťaže spoločnosťou BUDIŠ a. s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové, identifikačné číslo 36 396 591, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L.
Účastník súťaže týmto vyslovuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s platnou legislatívou, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách “Ochrana osobných údajov a informácie o cookies“ a v súlade s Pravidlami reklamnej súťaže s názvom „Súťaž o 111 smart vychytávok“ zverejnenými na webovej stránke www.sutaz.budis.sk/pravidla-sutaze.
Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas udeľuje bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch okamžitých výhier na webovej stránke www.sutaz.budis.sk a www.facebook.com a na účely doručenia okamžitej výhry alebo hlavnej výhry.
Účastník súťaže súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania výhier a hlavnej výhry, najdlhšie do 31. 12. 2021.

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na marketingové účely” účastník súhlasí, aby usporiadateľ spracúval jeho osobné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa a bol usporiadateľom kontaktovaný na účely ponúkania produktov a služieb spoločnosti BUDIŠ a. s. a to do 5 rokov od udelenia súhlasu. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adrese sídla usporiadateľa.

Poučenie

Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že bol informovaný/á o svojich právach, t.j. o. i.) o práve na prístup k osobným údajom, ii) o práve osobné údaje aktualizovať a opraviť, iii) o práve namietať spracúvanie, iv) o práve na obmedzenie spracúvania, v) o práve na prenos, vi) o práve na vymazanie, vii) o práve podať sťažnosť na dozorný orgán a viii) o práve odvolať udelený súhlas kontaktovaním usporiadateľa na e-mailovej adrese sutaz@budis.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla usporiadateľa.
I. Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie účastníka súťaže požiadať usporiadateľa súťaže o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pričom účastník súťaže má súčasne aj právo získať prístup k týmto jeho osobným údajom.
II. Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo účastníka súťaže na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Usporiadateľ súťaže je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
III. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, účastník súťaže má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak účastník súťaže namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, usporiadateľ súťaže už jeho osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.
IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zahŕňa právo účastníka súťaže na to, aby usporiadateľ súťaže obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) účastník súťaže napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho usporiadateľovi súťaže overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a účastník súťaže namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) usporiadateľ súťaže už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich účastník súťaže na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) účastník súťaže namietal voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane usporiadateľa súťaže prevažujú nad oprávnenými dôvodmi účastníka súťaže.
V. Účastník súťaže má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol usporiadateľovi súťaže, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Usporiadateľ súťaže je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).
VI. Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie účastníka súťaže podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Účastník súťaže berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, usporiadateľ nie je povinný žiadosti účastníka súťaže vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Informácie o cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky.
Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií, prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie a na podporovanie dôvery a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše zariadenie. Na ich analýzu používame nástroje Google Analytics.
Kliknutím na príslušné políčko “súhlasím“, ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach udeľujete súhlas s používaním súborov cookies.
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.
GGoogle Analytics využívame, aby sme zistili, ako návštevníci pracujú s našimi stránkami. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky, Váš prehliadač automaticky posiela spoločnosti Google LLC určité informácie. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete a IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracováva údaje, nájdete na nasledujúcej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Ak nechcete, aby váš prehliadač používal Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača. Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete na nasledujúcej stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Výhry a daň z príjmov

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.
Výherca nemá právny nárok na zámenu okamžitej výhry ani hlavnej výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť usporiadateľa

Na okamžitú výhru a hlavnú výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na okamžitej výhre a na hlavnej výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady okamžitej výhry alebo hlavnej výhry a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním okamžitej výhry alebo hlavnej výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím okamžitej výhry alebo hlavnej výhry alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom okamžitej výhry alebo hlavnej výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke https://sutaz.budis.sk/pravidla-sutaze.
Usporiadateľ, správca a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za okamžitú výhru a/alebo hlavnú výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 3. 2020.

V Bratislave dňa 28. 2. 2020

BUDIŠ a. s., so sídlom Budiš
038 23 Dubové
IČO: 36396591
DIČ: 2020117528, IČ-DPH: SK2020117528
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10284/L